Tongo prací gel 3 l

Oblíbený a akční produkt Tongo prací gel 3 l od značky se skvělou pověstí Tongo naleznete zde teď právě levně! Nyní můžete mít za 291 Kč.
Tongo prací gel 3 l
Značka: Tongo
291 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • snadno se rozpouští
  • pere již při teplotě 30°C
  • nemusíte předepírat
  • praktický dávkovač 
  • 40 PD 

Upozornění:

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

 

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.