Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1,5 kg

Tento kvalitní a žádaný výrobek Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1,5 kg od populárního výrobce Cleamen můžete nakoupit aktuálně na webu za výborné peníze! Akční cena 359 Kč.
Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1
Značka: Cleamen
359 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu


Návod k použití:

Tabletu vložte do sítka a následně do pisoáru.

 Upozornění:

 UFI 5160-70U5-Q00T-4WY0

 

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky