Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1,5 kg

Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1,5 kg jsou účinnou a snadno použitelnou volbou pro udržení čistoty a svěžesti vašich pisoárů. Tyto tablety pomáhají eliminovat nepříjemné zápachy a zabraňují tvorbě usazenin. Objednejte si je ještě dnes a užijte si čistotu a svěžest v každé koupelně!
Cleamen 320 deo tablety do pisoáru 1
Ověřit dostupnost
Značka: Cleamen
359
Popis produktu


Návod k použití:

Tabletu vložte do sítka a následně do pisoáru.

 Upozornění:

 UFI 5160-70U5-Q00T-4WY0

 

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky