CLEAMEN 122 lesklé podlahy, parfémované Varianta: CLEAMEN 122 lesklé podlahy 5 l

  Použití:   Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem. Na laminátové... více informací »
CLEAMEN 122 lesklé podlahy
Značka: Cleamen
255 Kč
Ověřit dostupnost
  Použití:   Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem. Na laminátové...

 

Použití:

 

Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.

Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty.

Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml.

 

 

dávkování a ředění běžné střední silné
do vědra ml/10 litrů 15 30 60
pH roztoku 7,2 7,4 8

pH koncentrátu: 7,5 – 8,5 

 

Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.

 

Upozornění:

 

UFI 4Q30-K06F-F00F-8Q78

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky


Tento kvalitní a žádaný kousek CLEAMEN 122 lesklé podlahy, parfémované Varianta: CLEAMEN 122 lesklé podlahy 5 lze nakoupit teď tady na stránkách v populární rubrice mycí a čistící prostředky. Máme pro vás nové produkty z této populární sekce za výhodné peníze. Tím ale však naše nabídka nekončí, naše nabídka je široká. Prozkoumejte u nás také další skvělé kousky od dodavatele Cleamen. Výběr toho nejlepšího najdete níže pod popisem tohoto produktu. Přední dodavatel Cleamen dlouhodobě prodává prvotřídní výrobky.! Nakupujte, dokud je zboží sladem.

Zajímavý produkt CLEAMEN 122 lesklé podlahy, parfémované Varianta: CLEAMEN 122 lesklé podlahy 5 l od přední společnosti Cleamen máte možnost koupit momentálně na našich stránkách za akční cenu! Zboží pořídíte teď u nás za 255 Kč.