Cleamen 646 Alco dezinfekce 5 l

Nejprodávanější výrobek Cleamen 646 Alco dezinfekce 5 l od skvělého a známého výrobce Cleamen můžete koupit v aktuální nabídce za výhodné peníze! Levně za 1 230 Kč.
Cleamen 646 Alco dezinfekce 5 l
Značka: Cleamen
1 230 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Použití

• Produkt aplikujte sprejem neředěný a nechte oschnout. Je vhodný pro konečnou dezinfekci, ale může být také použit pro rychlou, okamžitou dezinfekci k zachování hygienických standardů před začátkem výroby.

• Cleamen 646 má antibakteriální účinky na površích v nezředěném stavu, s kontaktním časem 5 minut v čistém prostředí.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtětě údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

Biocidní typ: 2, 4

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi):

Ethanol (CAS 64-17-5): 80g

Registrační číslo pro CZ: MZDR 21220/2019/OBP

 

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P241 – Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P378 – K hašení použijte Suchá chemikálie, Alkoholová pěna, Oxid uhličitý (CO2), Vodní
postřik

5.png
GHS02
Hořlavé látky