Ostatní CID CLEAN Varianta: CID CLEAN 25 l

Zajímavý produkt Ostatní CID CLEAN Varianta: CID CLEAN 25 l od spolehlivého výrobce Ostatní snadno naleznete tady a teď právě za rozumné peníze! Nabídky již od 4 845 Kč.
Ostatní CID CLEAN Varianta: CID CLEAN 25 l
Značka: Ostatní
4 845 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Nebezpečné vlastnosti

H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

7.png
GHS03
Oxidující látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky