CLEAMEN 147 strojní čištění podlah 5 l

Exkluzivní produkt CLEAMEN 147 strojní čištění podlah 5 l od top výrobce Cleamen můžete pořídit v naší nabídce za extra cenu. Nyní lze objednat jen za 591 Kč.
CLEAMEN 147 strojní čištění podlah 5 l
Značka: Cleamen
591 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Použití:

Využití najde ve všech oblastech úklidu, jako jsou obchodní centra, administrativní budovy, školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče a průmyslu.

Nedoporučuje se používat ne neošetřené dřevo. Při použití koncentrace vyšší jak 1%, doporučujeme podlahu nebo svislé plochy setřít čistou vodou. Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům.

 Dávkování:

Dávkování​ ​ ​ ​
​míra znečištění

●​
​●●●
ml / 10 l ​20 (0,2%) 30 (0,3%)​ 50 (0,5%)​
pH roztoku​ 7,4​ 7,5​ 7,6​
​ ​ ​ ​pH koncentrátu: 9,8​

 

Upozornění:

UFI: 3190-Y002-F004-8VC8

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky