CLEAMEN 641 alkalický chlorovaný čisticí a dezinfekční prostředek 25 kg

Oblíbený kus CLEAMEN 641 alkalický chlorovaný čisticí a dezinfekční prostředek 25 kg od dodavatele se skvělou pověstí Cleamen snadno seženete v naší internetové nabídce opravdu levně! Nyní nakoupíte za 1 939 Kč.
CLEAMEN 641 alkalický chlorovaný čisticí a dezinfekční prostředek 25 kg
Značka: Cleamen
1 939 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

mceclip0-15.png?1662028517

pH koncetrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy a emaily. Nepoužívat na povrchy z hliníku, barevných kovů a ze železa.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,25 g

Spektrum účinku:

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 1% / 10 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“

Registrace na MZ ČR:  MZDR 23152/2013/SOZ

Výrobek je klasifikován jako nebezpečná směs:

Skin Corr. 1A         Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1           Způsobuje vážné poškození očí.

Acute Tox. 4          Zdraví škodlivý při požití

Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

4.png
GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí