CLEAMEN 690 ECO DES Varianta: CLEAMEN 690 ECO DES 20kg

Ve slevě produkt CLEAMEN 690 ECO DES Varianta: CLEAMEN 690 ECO DES 20kg od známého výrobce Cleamen naleznete zde nyní za mimořádně nízkou cenu! Nabídka od 2 834 Kč.
CLEAMEN 690 ECO DES Varianta: CLEAMEN 690 ECO DES 20kg
Značka: Cleamen
2 834 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Opláchněte povrch před a po každém použití produktu. Užitná koncentrace: 1% roztok. (produkt aplikujte sprejem, zpěňovačem, manuálně nebo ponořením). Kontaktní čas: minimálně 15 min. Povrch musí být opláchnut po aplikaci produktu.

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

4.png
GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí