Predator Forte repelent spray 150 ml

Kvalitní kus Predator Forte repelent spray 150 ml od naší známé značky Predátor jednoduše můžete pořídit teď za super peníze! Nyní nakoupíte za 150 Kč.
Predator Forte repelent spray 150 ml
Značka: Predátor
150 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • zvýšený obsah účinných látek (DEET 24,9 %)
  • aplikace na pokožku i oděv
  • doba účinnosti 4-6 hodin
  • vhodné pro děti od 2 let
  • snadné dávkování ve svislé i vodorovné poloze

Použití:

Používejte dle potřeby. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a oděv. Před použitím důkladně protřepejte. Nedoporučuje se používat ani manipulovat s přípravkem dětem mladším 12 let. Aplikuje dospělá osoba.

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Složení:

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS 134-62-3, ES: 205-149-7) 249g/kg. 

Obsahuje: ethanol (CAS 64-17-5, ES: 200-578-6), hnací plyn propan, butan.