Cleamen 261 na restaurační sklo tablety 720 g

Použití: Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně... více informací »
Cleamen 261 na restaurační sklo tablety 720 g
Značka: Cleamen
438 Kč
Ověřit dostupnost
Použití: Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně...

Použití:

Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně rozpustí a uvolní účinné látky. Pro mytí ve studené vodě odstraňte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Dodržujte pokyny výrobce myčky. Po umytí sklenic opláchněte pitnou vodou. Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.

 Upozornění:

UFI TH50-60PS-V00U-5VFM

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky


Vynikající produkt Cleamen 261 na restaurační sklo tablety 720 g jde pořídit také tu na našich stránkách zařazený v rubrice mycí a čistící prostředky! Nyní koupíte jiné zboží z naší sekce na pár kliknutí! Nebojte, v nabídce toho máme víc, u nás najdete další skvělé produkty od značky Cleamen. Jejich výběr najdete níže pod popisem tohoto produktu. Dodavatel Cleamen vyrábí kvalitní výrobky. za mimořádně nízkou cenu. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Tento kvalitní výrobek Cleamen 261 na restaurační sklo tablety 720 g od společnosti s výborným jménem Cleamen jednoduše najdete momentálně v naši nabídce extra se slevou. Nyní zakoupíte za 438 Kč.