Lavon WC gel Ocean breeze 750 ml

Tento výjimečný kus Lavon WC gel Ocean breeze 750 ml od top značky LAVON pohodlně seženete tady a teď za výhodné peníze! V současnosti pořídíte za cenu 45 Kč.
Lavon WC gel Ocean breeze 750 ml
Značka: LAVON
45 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • extra vůně oceánu
  • gelová konzistence
  • na rez, vodní kámen a ostatní usazeniny
  • hygienická čistota

Použití:

Prostředek Lavon WC gel dávkujte na čištěné místo, nechte chvíli působit a poté opláchněte.

Upozornění:

       
Výstražný symbol nebezpečnosti:

 
   
 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
                      GHS07        
           
Signální slovo: VAROVÁNÍ        
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):        
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.      
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
  P280 Používejte ochranné brýle.      
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.