CLEAMEN 631 Varianta: CLEAMEN 631 24 kg

Tento kvalitní a žádaný výrobek CLEAMEN 631 Varianta: CLEAMEN 631 24 kg značky Cleamen máte možnost sehnat tady teď právě za výborné peníze. Akční cena již od 1 947 Kč.
CLEAMEN 631 Varianta: CLEAMEN 631 24 kg
Značka: Cleamen
1 947 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Použití:

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím.

Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Baktericidní a fungicidní pracovní roztok: 1 – 4%; Kontaktní čas: 10 – 30 min.

Po aplikaci a uplynutí kontaktního času opláchněte středně teplou nebo horkou vodou.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

4.png
GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí