CLEAMEN 712 S 24 kg

Velmi prodávaný produkt CLEAMEN 712 S 24 kg od dodavatele s dobrým jménem Cleamen můžete koupit v naší online nabídce opravdu výhodně. Produkt nakoupíte teď u nás za 3 373 Kč.
CLEAMEN 712 S 24 kg
Značka: Cleamen
3 373 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Dávkování: 1 – 5%, nechte je namočené 10 minut, poté opláchněte čistou vodou

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky