CLEAMEN 760 KL 5 l Varianta: CLEAMEN 760 KL 20 l

Tento skvělý kus CLEAMEN 760 KL 5 l Varianta: CLEAMEN 760 KL 20 l od našeho výrobce Cleamen máte možnost pořídit zde teď právě za báječnou cenu. V akci od 4 522 Kč.
CLEAMEN 760 KL 5 l Varianta: CLEAMEN 760 KL 20 l
Značka: Cleamen
4 522 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky