Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml je účinný a snadno použitelný čistič, který dokonale odstraní vodní kámen, usazeniny a nečistoty z vašich koupelnových ploch. Zanechává perfektně čistý a lesklý povrch, který září jako nový. Objednejte si Krystal na koupelny 750 ml ještě dnes a užijte si dokonalou čistotu v koupelně!
Krystal na koupelny 750 ml
Ověřit dostupnost
Značka: Krystal
80
Popis produktu

Návod k použití: Přípravek nastříkejte na obklady, umyvadla, vodovodní baterie apod., nechejte několik minut působit a opláchněte vodou.​

 

 

UFI P220-Y02W-N002-P751 

Nebezpečné vlastnosti

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky