Krystal olejový osvěžovač zelený 750 ml

Exkluzivní produkt Krystal olejový osvěžovač zelený 750 ml od známého dodavatele Krystal získáte u nás nyní za super cenu! Nyní pořídíte od 131 Kč.
Krystal olejový osvěžovač zelený 750 ml
Značka: Krystal
131 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

– osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
– postupné uvolňování parfemace z olejové báze
– jednoduchá aplikace
– nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
– vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

 

Nově parfémováno vůní zeleného čaje

 

 UFI UT10-F00Q-Q00K-Q6DU

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky