Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Krystal olejový osvěžovač zelený 750 ml

Krystal olejový osvěžovač zelený s objemem 750 ml dodá vašemu domovu svěží a příjemnou vůni. Efektivní a snadno použitelný produkt, který zanechává dlouhotrvající vůni. Objednejte si ho ještě dnes a užijte si osvěžující atmosféru svého domova!
Krystal olejový osvěžovač zelený 750 ml
Ověřit dostupnost
Značka: Krystal
131
Popis produktu

– osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
– postupné uvolňování parfemace z olejové báze
– jednoduchá aplikace
– nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
– vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

 

Nově parfémováno vůní zeleného čaje

 

 UFI UT10-F00Q-Q00K-Q6DU

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky