Krystal tekutý písek 600 g

Tento designový výrobek Krystal tekutý písek 600 g od společnosti s výborným jménem Krystal snadno můžete sehnat aktuálně na našich stránkách za parádní cenu. Nabídka již od 34 Kč.
Krystal tekutý písek 600 g
Značka: Krystal
34 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Upozornění:

 UFI DH00-U0NS-4005-S2NV

Nebezpečné vlastnosti

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky