Cormen Cleamen 322, tableta do pisoáru modrá, se sítkem Varianta: CLEAMEN 322 tablety do pisoáru s enzymatickým účinkem, 12 ks + sítko

Tento výjimečný kus Cormen Cleamen 322, tableta do pisoáru modrá, se sítkem Varianta: CLEAMEN 322 tablety do pisoáru s enzymatickým účinkem, 12 ks + sítko od top výrobce Cleamen pohodlně nakoupíte momentálně v naši nabídce za neuvěřitelně výhodnou cenu! Akční ceny od 608 Kč.
Cormen Cleamen 322
Značka: Cleamen
608 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

 

Upozornění:

UFI 5360-R0HK-100A-S8J2

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky