Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Krystal na kuchyně 5 l Varianta: KRYSTAL na kuchyně 5L

Vysoce kvalitní krystalový čistící prostředek pro vaši kuchyni. S velkým objemem 5 litrů je ideální pro čištění větších ploch. Odstraňuje nečistoty, mastnotu a zanechává vaši kuchyni dokonale čistou a lesklou.
Krystal na kuchyně 5 l Varianta: KRYSTAL na kuchyně 5L
Ověřit dostupnost
Značka: Krystal
287
Popis produktu

 

  • Vysoká odmašťovací síla si poradí i se starší mastnotou
  • Úklid v kuchyni beze šmouh
  • Rychlá a jednoduchá aplikace
  • Zelený odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU
  • Spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni včetně spotřebičů a zařízení

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačem a nechte několik minut působit vyčistěte houbou nebo opláchněte vodou.

 

UFI 5Q00-V01J-R004-3RU0

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky