Cleamen 231 strojní oplach nádobí 5 l Varianta: CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 220 kg

Tento kvalitní a levný produkt Cleamen 231 strojní oplach nádobí 5 l Varianta: CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 220 kg od dodavatele se skvělou pověstí Cleamen jednoduše můžete sehnat právě nyní téměř zdarma. Akční ceny od 24 211 Kč.
Cleamen 231 strojní oplach nádobí 5 l Varianta: CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 220 kg
Značka: Cleamen
24 211 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.

Použití:

 

Pro strojní oplach s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a dle provozních podmínek  v rozmezí 0,2 – 1 g/litr vody.

  míra znečištění
  ●● ●●●
dávkování v g/litr 0,2 0,5 1
pH 7 6.4 6


pH koncentrátu:  2

 

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

 

Upozornění: 

UFI 6R40-N0G7-400D-6T71

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky