Krystal strojní mytí nádobí 5 l Varianta: KRYSTAL Strojní oplach nádobí 20 l

Tento akční a ve slevě kus Krystal strojní mytí nádobí 5 l Varianta: KRYSTAL Strojní oplach nádobí 20 l od skvělého výrobce Krystal lze koupit zde teď právě za zcela nejnižší cenu. Nabídka již od 1 081 Kč.
Krystal strojní mytí nádobí 5 l Varianta: KRYSTAL Strojní oplach nádobí 20 l
Značka: Krystal
1 081 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

 

nádobí beze šmouh

vysoký lesk

spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů

biologicky rozložitelný

 

 

Návod k použití: Dávkujte 2 – 3 ml na 1 l vody.

 

UFI JV00-V0EC-C004-EF04

Nebezpečné vlastnosti

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky