Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Lavon kuchyně 750 ml

Lavon kuchyně 750 ml je vynikající volbou pro každého, kdo hledá kvalitní a efektivní čistící prostředek pro svou kuchyň. S jeho pomocí snadno odstraníte tuky, skvrny a nečistoty a vaše kuchyně bude opět zářit čistotou a svěžestí. Objem 750 ml zajistí dlouhotrvající použití a praktická lahvička umožní snadné dávkování. Vyzkoušejte Lavon kuchyně 750 ml a uvidíte rozdíl!
Lavon kuchyně 750 ml
Ověřit dostupnost
Značka: LAVON
65
Popis produktu

Použití:

Vhodný na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky a spáry. Zanechává povrchy zářivě lesklé.

Nastříkejte prostředek Lavon kuchyně, poté setřete nebo opláchněte. V případě silného znečištění nechte chvíli působit. Je šetrný k povrchům, ale na materiály citlivé k silnému odmaštění vyzkoušejte na nenápadném místě.

Vlastnosti:

  • extra šetrný
  • zářivý lesk
  • vysoká účinnost na všechny povrchy

Upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:

                GHS07

       
           
Signální slovo: VAROVÁNÍ        
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):        
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.      
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
  P280 Používejte ochranné brýle.      
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
  Může vyvolat alergickou reakci.