LAVON prof. podlahy s leskem 5 l magnolie

Tento vynikající výrobek LAVON prof. podlahy s leskem 5 l magnolie od výrobce se skvělou pověstí LAVON jde sehnat právě teď v nabídce ve slevě. Výhodně za 348 Kč.
LAVON prof. podlahy s leskem 5 l magnolie
Značka: LAVON
348 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Použití:
Na dlažby, PVC, laminát, marmoleum, kámen, mramor, zrcadla, skleněné plochy, nerez, chrom.

Vlastnosti:

  • obsah alkoholu
  • vhodný na skleněné plochy
  • beze šmouh
  • extra lesk
  • intenzivní vůně magnólií a růží

Návod k použití:

Dávkujte prostředek na podlahy dle uvedené tabulky a míry znečištění do kbelíku s teplou či vlažnou vodou. Při čistění zvláště laminátových podlah je vhodné mop nebo utěrku důkladně vyždímat. Na zrcadla a skla dávkujte nejnižší dávkování a pro nejlepší výsledek používejte gumovou stěrku k odstranění zbytku roztoku s čisticím prostředkem. Dále již nemusíte leštit.

Dávkování:

1 dávka/kbelík = 30 ml : zrcadla, skleněné a lesklé plochy, slabé znečištění

2 dávky/kbelík = 60 ml : střední znečištění

3 dávky/kbelík = 90 ml : silné znečištění

Upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:

                 GHS05

   
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): (C9-C11) Alkylalkohol, ethoxylovaný
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte lékaře.
  P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and)Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.