Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Letní směs do odstřikovačů 5 l

Často hledaný produkt Letní směs do odstřikovačů 5 l jde získat zrovna dnes v akci.
Letní směs do odstřikovačů 5 l
Popis produktu

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Požití: Vypláchněte ústa. nevyvolávejte zvracení.

Zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

blobid1