Krystal WC gel zelený 750 ml

Tento exkluzivní výrobek Krystal WC gel zelený 750 ml od výrobce se skvělou pověstí Krystal máte možnost pořídit na našich stránkách teď právě za super peníze. K sehnání zrovna v akci za 120 Kč.
Krystal WC gel zelený 750 ml
Značka: Krystal
120 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • příjemně provoní prostor toalet
  • pravidelně odstraňuje vodní kámen každým spláchnutím
  • vysoký lesk keramiky

Návod k použití:

Lahvičku otočte dnem vzhůru a přiložte k otvoru v košíčku zavěšenému na okraji WC. Košíček naplňte do ¾ gelem.

 

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí nebo pokožky ihned opláchněte vodou.

 UFI W020-F0DH-A00J-1VJY

Nebezpečné vlastnosti

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky