Lavon WC hygienický gel s chlórem 750 ml

Vlastnosti: s vysokým obsahem chloru čistí, bělí, provoní příjemná vůně dokonalá přilnavost k povrchu Návod k... více informací »
Lavon WC hygienický gel s chlórem 750 ml
Značka: LAVON
50 Kč
Ověřit dostupnost
Vlastnosti: s vysokým obsahem chloru čistí, bělí, provoní příjemná vůně dokonalá přilnavost k povrchu Návod k...

Vlastnosti:

  • s vysokým obsahem chloru
  • čistí, bělí, provoní
  • příjemná vůně
  • dokonalá přilnavost k povrchu

Návod k použití: 

Aplikujte na čištěné místo a nechte působit dle míry znečištění, poté opláchněte vodou. 

Podlah, keramické obklady a omyvatelné povrchy:  Nařeďte 200 ml/ 10 l vody a umyjte. Plochy přicházející do styku s potravinami opláchněte pitnou vodou.

Použití:

Vhodné na toalety, odtoky umyvadel a dřezů, podlahy, keramické obklady a všechny omyvatelné povrchy odolné prostředkům s chlornanem sodným. Dokonalá přilnavost k povrchu. Nevhodný na hliník, měď, mosaz, bronz, barevné a lakované dřevo.

Bezpečnost a upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:  
   

blobid0-1.png?1650622330

 
                 GHS05  
                 
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Laurethsulfát sodný, chlornan sodný, hydroxid sodný
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H315 Dráždí kůži.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOP501  Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obc

Velmi žádaný produkt Lavon WC hygienický gel s chlórem 750 ml od značky s dobrým jménem LAVON získáte u nás teď za akční cenu! Nyní pořídíte jen za 50 Kč.