Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l

Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l je vynikající volbou pro každou domácnost i profesionální kuchyně. S příjemnou vůní citronu a vysokou účinností odstraňuje i tu nejtvrdohlavější špínu a mastnotu. Objem 5 l zaručuje dlouhodobé používání za skvělou cenu.
Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l
Ověřit dostupnost
Značka: Jar
381
Popis produktu

  • mycí prostředek s patentovanou technologií
  • příjemná vůně citronu
  • použití k mytí na nádobí s patentovanou technologií
  • díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí
  • vytváří dlouhotrvající aktivní pěnu
  • výborný na odstraňování mastnoty
  • jemný k pokožce rukou, ekologický
  • objem 5 l

Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.