Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l

Velmi žádaný produkt Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l od výrobce s dlouholetou historií Jar jednoduše najdete zrovna dnes v akci. Ceny od 399 Kč.
Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l
Značka: Jar
399 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • odstraňuje mastnotu i ve studené vodě
  • prostředek na ruční mytí nádobí  – na hrnce, pánve, porcelán, příbory a sklo
  • doporučeno pro profesionální použití
  • skvělé odmašťovací schopnosti
  • bohatá jemná pěna
  • je šetrný k rukám
  • pro odstranění mastnoty stačí jen pár kapek
  • s příjemnou vůní

Návod k použití:

Na mytí použijte malé množství prostředku Jar na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle potřeby přidejte více prostředku. Po umytí nádobí opláchněte. 

Složení:
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky.

Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.