LAVON prof. nádobí natural 5l

Tento diskontní výrobek LAVON prof. nádobí natural 5l od populární značky LAVON najdete tady nyní se slevou! Nabídka od 360 Kč.
LAVON prof. nádobí natural 5l
Značka: LAVON
360 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

 • bez parfémů a barviv
 • účinně odmašťuje
 • bohatá pěna
 • vysoká viskozita

   

Použití:

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

Upozornění:

 •  

  Výstražný symbol nebezpečnosti:

                 GHS05

         
             
  Signální slovo: NEBEZPEČÍ        
  Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine    
  Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.      
  Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
    P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
    P280 Používejte ochranné brýle.      
    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
    vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
    snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
    P310 Okamžitě volejte lékaře.      
             
  Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.