Cleamen 242 odpady kuchyňské s dezichlórem 1 l

          Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a... více informací »
Cleamen 242 odpady kuchyňské s dezichlórem 1 l
Značka: Cleamen
136 Kč
Ověřit dostupnost
          Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a...

 

 

 

 

 

Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu viz. tabulka, dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem, nebo padem. Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku propláchněte velkým množstvím vody.

 

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru. V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte.

 

  dávka v ml podle velikosti odpadu
dávkování malý sifon kuchyňská výlevka WC a úklidové výlevky
dávka (ml) 150 250 500
doba (minuty) 15 25 30

pH koncentrátu: 14 

Výrobek je vybaven bezpečnostním uzávěrem a vložkou, omezující průtok při dávkování, aby nedocházelo k prskání při aplikaci.Červená barva uzávěru označuje přítomnost koncentrovaných agresivních látek v produktu.

 

Upozornění:

UFI: 4YD0-70RA-H00W-QK57

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky


Oblíbený a akční kousek Cleamen 242 odpady kuchyňské s dezichlórem 1 l lze sehnat jednoduše tady u nás ve známé sekci hygienické potřeby! Máme pro vás další zboží z této populární kategorie z pohodlí domova. Nebojte, máme toho více, máme v nabídce také další skvělé kousky od dodavatele Cleamen. Výběr toho nejlepšího najdete níže na této stránce.

Nový kus Cleamen 242 odpady kuchyňské s dezichlórem 1 l od spolehlivé značky Cleamen lze sehnat na našich stránkách v bezva akci. Nyní pořídíte za 136 Kč.