CLEAMEN711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič, 10,5kg Varianta: CLEAMEN 711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič, 21kg

Tento výjimečný produkt CLEAMEN711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič, 10,5kg Varianta: CLEAMEN 711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič, 21kg od známé společnosti Cleamen jednoduše můžete najít u nás právě napořád výhodně! Aktuálně v akci od 2 751 Kč.
CLEAMEN711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič
Značka: Cleamen
2 751 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistící prostředek na bázi směsi organických a anorganických kyselin s tenzidy. Používá se k rychlému odstranění průmyslového znečištění především tam, kde alkalické a neutrální prostředky jsou vhledem k charakteru znečištění neúčinné. Prostředek se uplatňuje dobře tam, kde součástí znečištění jsou i malé železné nebo zoxidované částečky, například v brzdovém prachu. Může se používat například k čištění železničních vagónů, při čištění ostatních prostředků silniční dopravy, při odstranění znečištění v autoservisech, k odstranění nečistot z přepravek, kde se ukládá použité nářadí z oprav, apod. Dobře slouží i k odstranění vápenných usazenin z okenních tabulí. Dá se použít i v potravinářském průmyslu, například ke kyselému mytí udírenských tyčí a forem na šunku z hliníku, především ručním způsobem s mechanickým dočištěním. Prostředek nalezl uplatnění v celé řadě průmyslových odvětvích.

 

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená   teplota

Mytí železničních vagónů – odstranění brzdového prachu

10,0 – 50,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby a podle zařízení

20 – 50 ºC

Odstranění znečištění v oblasti silniční dopravy, především odstranění brzdového prachu

10,0 – 50,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby a podle zařízení

20 – 50 ºC

Odstranění znečištění (směsi olejů a anorganických částeček) v oblasti autoservisu

5,0 – 30,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Odstranění znečištění z plastových bedniček po skladování použitého nářadí

5,0 – 20,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Odstranění vápenných usazenin z okenních tabulí

5,0 – 10,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Masný průmysl: odstranění znečištění z udírenských tyčí a forem na šunku

5,0 – 10,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, minimálně 20 minut, mechanické působení

20 – 40 ºC

 

pH koncentrátu: 1

 

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky, hliníku a umělých hmot odolných kyselinám. Na povrchy z barevných kovů je použití omezené.

 

Prostředek obsahuje:

> 30 % voda, 5-15 % anionaktivní tenzidy, fosfáty, citráty, butylglykol, < 5% neionogenni tenzidy, silikáty, alkoholy

 

Balení:

21 kg ve 20 litrovém plastovém kanystru

 Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky