CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrchů 1 l

Unikátní a žádaný kus CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrchů 1 l od dodavatele s dobrým jménem Cleamen snadno získáte aktuálně na našich stránkách napořád výhodně. Nabídky již od 260 Kč.
CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrchů 1 l
Značka: Cleamen
260 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

 

Spektrum účinku:       

Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC

Fungicidní: většina mikroskopických hub.

Biocidní typ: 2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

 

Výhody použití:           

Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

 

Použití: 

Na ošetřované plochy doporučujeme prostředek aplikovat mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm. Nanesený prostředek neotírat. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech a pod. Dezinfikované= nástroje a pomůcky nechat v pracovním roztoku  15 minut. Před použitím opláchnout vodou.

 

 

 

pracovní roztok k přímému použití účinek na bakterie a plísně spektra: A,V účinek na mykrobakterie spektra: M,T
nezbytná doba působení 
15 minut 15 minut
běžná spotřeba na 1m² 10 ml 10 ml

pH koncentrátu: 6–8

Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky. 

Přípravek není vhodný pro dlouhodobé používání na plastové povrchy.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi):

ethanol (CAS: 64-17-5): 20g

propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g

 

Upozornění: 

UFI RT60-T01R-G009-206K

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky