CLEAMEN Gastro Professional silná mastnota komplex 6 kg

Nový produkt CLEAMEN Gastro Professional silná mastnota komplex 6 kg od společnosti se zárukou kvality Gastro Professional jde koupit aktuálně ve výprodejové akci! Akční cena 877 Kč.
CLEAMEN Gastro Professional silná mastnota komplex 6 kg
877 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

​Vysoce pěnivý alkalický prostředek účinný zejména proti usazeným mastnotám.

Vhodný na ruční mytí i do zpěňovačú. Pro všechny typy potravinářských provozů a provozoven stravovacích služeb.

Na čištěné plochy naneste pomocí pěnového rozprašovače slabou vrstvu pěny, rozetřete kartáčem nebo houbičkou a nechejte chvíli působit. Potom za současného mechanického působení opláchněte vodou. V případě silného znečištění proces několikrát opakujte. Na čištění podlahových ploch nařeďte prostředek do vědra a plochu systematicky vytřete. Na silně znečištěná místa nastříkejte před stíráním koncentrát a nečistoty uvolněte kartáčem. Přípravek není parfémovaný.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky