Cleamen Gastro Professional Strojní oplach nádobí 5 kg Varianta: CLEAMEN Gastro Professional Strojní oplach nádobí 20 kg

Levný produkt Cleamen Gastro Professional Strojní oplach nádobí 5 kg Varianta: CLEAMEN Gastro Professional Strojní oplach nádobí 20 kg od přední společnosti Gastro Professional získáte zrovna dnes se slevou. Produkt momentálně prodáváme za 3 386 Kč.
Cleamen Gastro Professional Strojní oplach nádobí 5 kg Varianta: CLEAMEN Gastro Professional Strojní oplach nádobí 20 kg
3 386 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

​Tekutý oplachový a lešticí prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla. Je vhodný jako druhá fáze po prostředku CLEAMEN Gastro Professional Strojní mytí nádobí nebo CLEAMEN Gastro Professional Strojní mytí nádobí PLUS. Připojte k dávkovacímu čerpadlu myčky.

 

Aplikace: Připojte k dávkovacímu čerpadlu myčky. Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavit dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, provozních podmínek v rozmezí 0,2 – 1 g/l pracovního roztoku.

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky