Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

SATUR ALKA na nerez 5 l

SATUR ALKA na nerez 5 l je vynikající čistič pro vaše nerezové povrchy. S jeho silným účinkem a snadnou aplikací dokážete odstranit i ty nejtvrdší nečistoty a zanechat povrch lesklý a jako nový. Objednejte si SATUR ALKA na nerez 5 l a užijte si dokonalou čistotu ve svém domě či kanceláři.
SATUR ALKA na nerez 5 l
Ověřit dostupnost
Značka: SATUR
173
Popis produktu

Návod k použití:

Přípravek se používá koncentrovaný nebo až 20x ředěný dle míry znečištění. Nechá se působit cca 30 min., poté se čištěná plocha důkladně opláchne vodou. Optimální je aplikace za tepla. Přípravek je zejména vhodný k odstraňování tuků a bílkovin. Používejte pouze pro nerez ocel, ne na lakované materiály, barvené kovy, hliník a jiné lehké kovy.

Složení: 

méně než 5%: amfoterní povrchově aktivní látky, fosforečnany, neiontové povrchově aktivní látky.

Upozornění:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   Hydroxid sodný