Ostatní ISOLDA disinfection soap 500 ml, MEDISPENDER Varianta: ISOLDA disinfection soap 5 l

Tento vynikající výrobek Ostatní ISOLDA disinfection soap 500 ml, MEDISPENDER Varianta: ISOLDA disinfection soap 5 l od kvalitní značky Ostatní snadno naleznete právě se slevou. Nabídka již od 1 299 Kč.
Ostatní ISOLDA disinfection soap 500 ml
Značka: Ostatní
1 299 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství apod. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. Má pH neutrální.

Biocidní typ: 1 (hygiena rukou) 

 

    • je účinný na obalené viry dle normy ČSN EN 14476 (do skupiny obalených virů patří i COVID-19)

 

    • má baktericidní účinek dle normy ČSN EN 13727

 

    • účinně likviduje kvasinky dle normy ČSN EN 13624

 

    • má mykobaktericidní a tuberkulózní účinek dle normy ČSN EN 14348

 

  • splňuje hygienické dezinfekční požadavky dle normy ČSN EN 1500 

Pro nejvyšší záruku účinku používejte přípravek dle těchto pokynů:

1. Ruce si nejdříve důkladně umyjte teplou vodou a mýdlem (pro zobrazení postupu hygienického mytí rukou klikněte ZDE)

2. Ruce pečlivě osušte

3. Naneste na ruce přípravek ISOLDA disinfection SKIN, obvykle stačí jedna dávka pumpy (nebo množství, které používáte u tekutého mýdla) a dobře rozetřete po celém povrchu rukou (dlaně, hřbet ruky, mezi prsty), dokud přípravek nezaschne.

 

Pracovní roztok k přímému použití

Baktericidní a levorucidní účinek včetně TBC;

spektra: A, M, T

Virucidní účinek na obalené viry

Nezbytná doba působení pro zdravotní dezinfekci

1 minuta

5 minut

Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500

Dávkované množství: 3 ml

Doba působení: 30 sekund

Účinná biocidní látka (g/100g): 

propan-2-ol (EC: 200-661-7): 35 g

ethanol (EC: 200-578-6): 40 g

 

Reg. č. v ČR:   MZDR 35753/2020/OBP

Reg. č. v SK: bio/3434/D/20/CCHLP​

UFI: XA80-W0FW-0006-Y4PR

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

5.png
GHS02
Hořlavé látky

 

2.png
GHS07
Dráždivé látky