Krystal balzám na nádobí s Aloe Vera 750 ml Varianta: KRYSTAL Balzám na nádobí 20 l

Kvalitní a velmi žádaný výrobek Krystal balzám na nádobí s Aloe Vera 750 ml Varianta: KRYSTAL Balzám na nádobí 20 l od značky s dobrým jménem Krystal naleznete zde teď extra výhodně. Ceny již od 1 075 Kč.
Krystal balzám na nádobí s Aloe Vera 750 ml Varianta: KRYSTAL Balzám na nádobí 20 l
Značka: Krystal
1 075 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

– aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem z ALOE VERA,
– testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky,
– zvýšená pěnivost,
– nadstandardní mycí síla,
– výborné talířové testy,
– příjemná parfemace

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu.

 UFI 6410-D0GJ-800M-EFRA

 

 

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky