KRYSTAL univerzál 750ml Varianta: KRYSTAL univerzál 20L

Designový kousek KRYSTAL univerzál 750ml Varianta: KRYSTAL univerzál 20L od výrobce s mnohaletou tradicí Krystal můžete sehnat zrovna dneska výhodně. V současnosti pořídíte za cenu 776 Kč.
KRYSTAL univerzál 750ml Varianta: KRYSTAL univerzál 20L
Značka: Krystal
776 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

​Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace.

Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot. (podlahy, okna, dveře, nádobí a další)

 

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

 

UFI CS20-00M3-3000-0XTJ

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky