Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Cleamen 410 koupelny ANTB 5 l Varianta: CLEAMEN 410 koupelny s leskem 5 l

Cleamen 410 koupelny ANTB 5 l je ideální řešení pro dokonalou hygienu vaší koupelny. Tato varianta s leskem 5 l vám zajistí nejen dokonalou čistotu, ale i krásný vzhled vašich koupelnových ploch. Objednejte si Cleamen 410 koupelny ANTB 5 l ještě dnes a užijte si pohodlnou a efektivní údržbu své koupelny.
Cleamen 410 koupelny ANTB 5 l Varianta: CLEAMEN 410 koupelny s leskem 5 l
Ověřit dostupnost
Značka: Cleamen
376
Popis produktu

 

Přípravek se používá koncentrovaný, nebo jen málo zředěný v případě denního používání a malého znečištění viz. tabulka.

Nanáší se pomocí rozprašovače, při aplikaci je možno předřadit zpěňovací sítko a aplikovat jako pěnu, která se lépe udrží na svislých plochách.

 

Po nanesení na stěny, umyvadla atd. nechte přípravek chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou setřete. V případě nutnosti odstranění vodního kamene použijte odpovídající jemný kartáček, nebo červený (bílý na akrylátové povrchy) pad pro mechanické zvýšení účinku. Poté vždy proveďte důkladný oplach čistou vodou.

Nenechávejte prostředek na povrchu zaschnout, v případě silnější vrstvy znečištění proces raději opakujte a použijte mechanické působení padem nebo měkkým kartáčkem.

 

Prostředek obsahuje nanočástice, které mají hydrofobní účinek. Díky této složce se na povrchu nedrží voda, rychleji stéká a nevytváří skvrny vodního kamene po zaschnutí.

 

 

 

mokré čištění   dávkování podle úrovně znečištění​​ ​
běžné střední silné
1 litr 250 500 koncentrát
pH roztoku 2.3 2.3 2


pH koncentrátu:  2

Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám

 

Upozornění:

 

UFI M660-806Y-A00T-FM44

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky