Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Wc závěs Kolorado Lilac 40 g

WC závěs Kolorado Lilac 40 g je účinným a osvěžujícím čisticím prostředkem pro toalety. Tento produkt vám pomůže udržet vaši koupelnu čistou a voňavou.
Wc závěs Kolorado Lilac 40 g
Ověřit dostupnost
Značka: Kolorado
13,40
Popis produktu

Použití: 

Zavěste WC kostku na okraj záchodové mísy tak, aby ji při spláchnutí omývala voda. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše. Po použití si opláchněte ruce.

Složení:

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

Bezpečnostní upozornění:


 
   Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném dvoře.

Více produktů značky Kolorado